• Korzó - Szeged Üzleti Tanácsadó Kft.
 • Business & Energy Consultant Co.

A Korzó-Szeged Kft független tanácsadó cég, melynek fő profilja az energetikai és energia felhasználási megoldások javítása mind vállalatok, vállalkozások mind önkormányzatok számára.

Tudjon meg többetKapcsolat

Rólunk

Vállalkozásunk 1982-ben alakult, mint egyéni vállalkozás. Később átalakult társas vállalkozássá, mint BT, majd elnyerte a mai Kft formáját. Energetikával a kezdetektől foglalkozott (pl. pakura tüzelésről átállás földgázra a szegedi Gumigyárban) de a kiteljesedés 2003-ban következett be, amikor a magyarországi UNDP-GEF keretében több száz önkormányzat energia tudatosságát próbáltuk a felszínre hozni. Ekkor fektettük le munkatársainkkal együtt a magyarországi Energetikai Auditok és az Energetikai Megvalósíthatósági Tanulmányok alapjait. (pl. minimum 3 év energia számláinak elemzése stb.) Részt vettünk többek között a „Csináljuk jól!” sorozat kiadványainak és az „Energetikáról Önkormányzatoknak” című könyv szerkesztésében és kiadásában. ( Lásd: Tanulmányok, Kiadványok) 2004-től az Európai Unióhoz való csatlakozást követően, KIOP pályázatok, majd 2007-től KEOP pályázatok írása, projekt menedzsment is a tevékenységünk közé került, a műszaki ellenőri tevékenység mellett. Energia Auditot –Energetikai átvilágítást – több szervezetnél is végeztünk. A jogszabályi keret 2015-ben tovább szigorította az e tevékenységet végzők lehetséges körét. Vállalatunk ennek a szigorú követelménynek is eleget tett, így akkreditált szervezetként folytatja ezt a tanácsadást is az MSZ EN 16247 szerint. Igény esetén az MSZ EN ISO 50001:2012 energia irányítási rendszer kialakítását is vállaljuk.

A hosszútávú energetikai koncepció kidolgozásával Hódmezővásárhely (2005-2006), majd Szentes városa is (2012-2014) bennünket bízott meg.

Szolgáltatásaink

A Korzó-Szeged Kft független tanácsadó cég, melynek fő profilja az energetikai és energia felhasználási megoldások javítása mind vállalatok, vállalkozások mind önkormányzatok számára.

building_alt
Energetikai tanácsadás
hand_power
Energia-, energetikai koncepció, stratégia kidolgozása
eye_open
Energetikai felülvizsgálatok végzése
education
Energiafelhasználás csökkentésére irányuló programok kidolgozása, költség csökkentés
test_tube_alt
Energetikai Auditok elkészítése az MSZ EN 16247 alapján
chart_histogram_alt
MSZ EN ISO 50001:2012 alapján energia irányítási rendszer kidolgozása, tervezése, kivitelezése
chart_histogram_alt
Projekt tervezés, pályázatírás, Projekt management
chart_histogram_alt
„Ráncfelvarrás”- Elutasított pályázatok remake-je
chart_histogram_alt
Műszaki ellenőri tevékenység
chart_histogram_alt
Fentiekkel kapcsolatos kommunikáció megtervezése, kivitelezése

Referenciáink

post1

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat - Pályázatírás, 2007-2020 energia koncepció kidolgozása

post1

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata – Közvilágítás korszerűsítése, Energia stratégia az energetikailag független város kialakításáért

post1

Pillér Takarékszövetkezet

Épület energia hatékonyság - Pályázatírás, Projekt management, Villamos műszaki ellenőr

post1

DOMKER BT

DOMKER BT - Pályázatírás – épület energetika, Projekt management

post1

Domi Épületgépészet Kft.

Domi Épületgépészet Kft. – Műszaki ellenőr

post1

Comfort Consulting Kft.

Comfort Consulting Kft. – Magyar és angol nyelvű Energia Auditok készítése (Petz Aladár Kórház, Corinthia Grand Hotel, stb. )

Energia audit

Az 2015. évi LVII. energiahatékonyságról szóló törvény alapján a nagyvállalatok először 2015. december 5-ig, majd azt követően négyévente energetikai auditot kötelesek lefolytatni. Nagyvállalatnak az a vállalkozás minősül, amely 250 főnél több személyt foglalkoztat, vagy amelynek éves forgalma meghaladja az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege a 43 millió eurót.

Az energetikai audit, illetve a rendszertanúsítás jogszabályi határideje 2015. december 5.-e, de a MEKH, mint eljáró hatóság nem állapít meg bírságot az auditálási kötelezettség elmulasztása miatt 2016. december 31-ig. Attól kezdve az ismételten kivethető bírság mértéke a nagyvállalat nettó árbevételétől függően 10 millió Ft is lehet. Szakszerűtlen, vagy valótlan tartalmú energetikai audit esetén a hatóság felhívja a nagyvállalatot új energetikai audit beszerzésére.

A kis- és középvállalkozások támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó vagy partnervállalkozás, amelynek végsőenergia-fogyasztása nem éri el a nagyvállalat végsőenergia-fogyasztásának 5%-át, mentesülhet az energia audit végzése alól.

A felmentési küszöb csak azon kapcsolódó vagy partnervállalatok esetében értelmezhető, melyek önállóan, egyéb szempontokat tekintve nem minősülnek nagyvállalatnak. A felmentési küszöb szempontjából érintett kapcsolt és partnervállalatok akkor jogosultak a felmentésre az energia auditálási kötelezettség alól, ha a cégcsoport legnagyobb energiafogyasztású vállalatához képest saját végsőenergia-fogyasztása nem haladja meg az 5%-os arányt, azaz nem a cégcsoport egészének végső energiafelhasználásához, hanem a cégcsoporton belül a legnagyobb végsőenergia-fogyasztású vállalat energiafelhasználásához kell viszonyítani a saját végsőenergia-fogyasztását. Az érintett kapcsolódó vagy partner vállalkozásoknak és a cégcsoport legnagyobb energiafelhasználású vállalatának nyilatkozatot kell küldenie az MEKH-nek arra vonatkozóan, hogy fennállnak-e az 5%-os felmentési küszöb feltételei.

Cégünk vállalja a 2015. évi LVII. energiahatékonyságról szóló törvény szerinti energiairányítási rendszer kiépítésében való tanácsadást, (ISO 50001) illetve az energetikai audit teljes körű lebonyolítását az MSZ EN 16247 szerint.

Ha Önök is a nagyvállalati kategóriába esnek, és még nem készítettek Energia Auditot, úgy készséggel állunk rendelkezésükre egy előre egyeztetett időpontban.

Szabályozási információk: http://www.mekh.hu/energiahatekonysag-villamos-energia

Energetikai szakreferens

2016. december 21-től kötelező egy független energetikai szakreferens igénybe vétele a jelentős energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára. A szakreferenseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál kell bejelenteni.

Az energiahatékonysági törvény végrehajtásáról szóló 122/2015 kormányrendelet alapján energetikai szakreferens igénybe vételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m3 földgázt vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget.

Részletesebben az energetikai szakreferens feladatai: a. szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működtetésének figyelemmel kísérésében [EHR 7/A§ (2) a)]; b. javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban [EHR 7/A§ (2) b)]; c. gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról [EHR 7/A§ (2) c)]; d. a gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében [EHR 7/A§ (2) d)]; e. összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz [EHR 7/A§ (2) e)]; f. ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat [EHR 7/A§ (2) f)]; g. közreműködik az EHT 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében.

Amennyiben kérdése volna a fentiekkel kapcsolatban, vagy igénybe venné szolgáltatásainkat, keressen minket bizalommal.

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készíteniük a közintézményeknek

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény kiegészült egy új szabállyal, amely a közintézmények tulajdonában és használatában álló épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági feladatokat szabályozza. A közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie, emellett gondoskodnia kell az épületet használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról is.

Az intézkedési terv célja a közintézmények energiafelhasználásának optimalizálása. A közintézményeknek fel kell mérniük épületeik jelenlegi energetikai állapotát, ami alapján meg kell határozni a tervezett energiahatékonysági intézkedéseket, azok ütemezését, illetve az egyes intézkedések által elérhető energiamegtakarítást. Elsősorban a beruházást nem igénylő vagy kisebb beruházási igényű energiafelhasználást csökkentő lehetőségeket kell feltárni.

Az energiamegtakarítási intézkedési terveket ötévente a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája számára kell megküldeni, először 2017. március 31-ig. A terv teljesítéséről minden év március 31-ig jelentést kell küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat számára.

A Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes energetikai szakembere a terv elkészítéséhez segítséget nyújt.

A középületek felhasználóinak szemléletformálását módszertan segíti. Az energiahatékonysági szemléletformálást segítő módszertan a szemléletformálási intézkedések meghatározásához szükséges szempontok sorolja fel, valamint támpontot ad a célok, a célok eléréséhez vezető módszerek, intézkedések, illetve kampányelemek meghatározásához és az ezeket összefoglaló közös akcióterv kidolgozásához. A módszertan elérhető a MEKH energiahatékonysági honlapján.

Amennyiben kérdése volna a fentiekkel kapcsolatban, vagy igénybe venné szolgáltatásainkat, keressen minket bizalommal.

Tanulmányok, kiadványok

Az Energia Központ 1994-től folyamatosan bővülő energiahatékonysági és megújuló energia sorozata volt az „Energiagazdálkodási kézikönyv” és a „Csináljuk jól!” sorozat. Az Energia Központ mára már megszűnt, ezért a még fellelhető köteteket közreadjuk.

„Energiagazdálkodási kézikönyv” kiadványai:

 • 1. Energiahatékonyság javítása a korházakban
 • 2. Hűtőberendezések az élelmiszeriparban
 • 3. Turbinára alapozott kapcsolt hő- és villamosenergia termelés
 • 4. Vízgazdálkodás az iparban
 • 5. Korszerű villamos technológiák
 • 6. Gáztechnológiák az iparban
 • 7. Energiagazdálkodási útmutató
 • 8. Gőzellátó- és kondenz rendszerek gazdaságos üzemeltetése
 • 9. A biomassza energetikai hasznosítása
 • 10. Világítástechnika
 • 11. Energiahatékony megoldások alkalmazása a hűtőtechnikában

„Csináljuk jól!” Első sorozat (1994-től 1996-ig)

„Csináljuk jól!” Második sorozat (1997-től)

 • 1. Energiahatékony technológiák alkalmazása a húsiparban
 • 2. Energiahatékony technológiák alkalmazása a sütőiparban
 • 3. Energiahatékony technológiák alkalmazása a tejiparban
 • 4. Energiahatékony technológiák alkalmazása a malomiparban
 • Vízmelegítés napenergiával
 • 6. Kapcsolt hő- és villamosenergia termelés gázmotorokkal
 • 7. Faapríték-tüzelés
 • Villamosenergia-termelés szélenergiával
 • Alternatív üzemanyagok
 • 11. Kommunális hulladéklerakók depóniagáz hasznosítási lehetőségei
 • 12. A hazai geotermikus energiahasznosítási lehetőségei Magyarországon
 • 13. A kapcsolt hő- és villamosenergia termelő berendezések gazdaságosságának vizsgálata
 • 14. A megújuló energiaforrások hasznosítása az önkormányzatok számára
 • 15. Energiaveszteségek feltárása - Energetikai felülvizsgálatok közintézményekben
 • 16. Megvalósíthatósági tanulmányok - Energiahatékonysági beruházások előkészítése...
 • 17. Monitoring - Energiahatékonysági programok monitoring és értékelési rendszere
 • 18. Villamosenergia termelés szélenergiával
 • 19. Közvilágítás
 • 20. Energia liberalizáció
 • 21. A geotermikus energia
 • Hőszivattyúzás

Kapcsolat

Hagyjon nekünk üzenetet

Oldalunkon Cookie-kat használunk a jobb felhasználói élmény biztosítása miatt.
A részletes információkat megtalálod oldalunk adatvédelmi nyilatkozatában.
Elfogadom Részletek